Publikacje

Najważniejszą część wyników badań prowadzonych w ramach realizacji projektu badawczego stanowią publikacje. 

Poniższa lista artykułów opublikowanych, złożonych do druku oraz planowanych odnosi się przede wszystkim do procesu wykupu i regulacji serwitutów w Galicji, konfliktów o prawa służebne oraz okoliczności powstawania lasów gminnych i wspólnot gruntowych. 

Opublikowane

1. Prawa służebne w Galicji. Formy praw i proces ich regulacji na przykładzie kolbuszowskiej majętności Tyszkiewiczów i Ruckich, [w:] Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX w./Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східнній Європі XVIII-XIX ст, pod red. T. Kargola, B. Petryszak, K. Ślusarka, Lwów-Kraków 2018, ss. 239-254.

 Open Access

2. Funkcjonowanie i wykup praw służebnych miasta Leżajsk w XIX wieku, [w:] Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku/Міста та містечка Східної Галичини наприкінці XVIII століття, T. 1, pod red. T. Kargola, B. Petryszak, K. Ślusarka, Lwów-Kraków 2020, ss. 75-96.

 Open Access

3. 'Nierówne szanse wobec równego prawa. Zmagania o prawa służebne mieszkańców Bratkówki i Odrzykonia w XIX wieku’,
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, vol. 13 (4) 2020, ss. 511-528.

 Open Access

4. 'Spory o służebności przechodu, przejazdu i przegonu bydła w relacjach miast i wsi ze zwierzchnością dworską na terenie Galicji w XIX wieku’,
Galicja. Studia i materiały, vol. 6 (2020), ss. 430-449. 

 Open Access

5.  ‘Conflicts over common rights to cattle grazing on common lands and manorial properties in Austrian Galicia (1772-1918)’, Rural History: Economy, Society, Culture, Publisher: Cambridge University Press, Editors: Carl Griffin (UK) , Keith D. M. Snell (UK) and Tom Williamson (UK), vol. 32, Issue 1 (2021), ss. 77-93.

 Open Access

6. ‘Without rights to the right. Analysis of conflicts and regulations of common rights of the Rymanów townsmen in the second half of the 19th century’, UR Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 18, Issue 1 (2021), ss. 20-38.

 Open Access

7. 'Forms, functioning and influence of land and forest common rights on society and forest management in the feudal system of Austrian Galicia’, Agricultural History Review, Publisher: British Agricultural History Society, Editor: P. Warde (UK), vol. 69, Issue I (2021), pp. 50-72.

 

Przyjęte do druku (po recenzjach)

W trakcie recenzji

I. ‘Natural Resources as a Basis for Human Existence. The Meaning of Land and Forest Common Rights in the Everyday Life of Peasants in Austrian Galicia’

W opracowaniu

I. Prawno-administracyjna droga zniesienia i regulacji służebności gruntowo-leśnych w Galicji 
II. Od lasów służebnych do lasów gminnych: geneza, formowanie i znaczenie wspólnot leśnych w XIX – XX wieku
III. Grunty wspólne i ich separacja: generator konfliktów społecznych
IV. Źródła do dziejów wykupu i regulacji serwitutów w Galicji w zasobie Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie

YouTube