Publikacje

Najważniejszą część wyników badań prowadzonych w ramach realizacji projektu badawczego stanowią publikacje. 

Poniższa lista artykułów opublikowanych, złożonych do druku oraz planowanych odnosi się przede wszystkim do procesu wykupu i regulacji serwitutów w Galicji, konfliktów o prawa służebne oraz okoliczności powstawania lasów gminnych i wspólnot gruntowych. 

Opublikowane

1. Prawa służebne w Galicji. Formy praw i proces ich regulacji na przykładzie kolbuszowskiej majętności Tyszkiewiczów i Ruckich, [w:] Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX w./Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східнній Європі XVIII-XIX ст, pod red. T. Kargola, B. Petryszak, K. Ślusarka, Lwów-Kraków 2018.

2. Funkcjonowanie i wykup praw służebnych miasta Leżajsk w XIX wieku, [w:] Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku/Міста та містечка Східної Галичини наприкінці XVIII століття, T. 1, pod red. T. Kargola, B. Petryszak, K. Ślusarka, Lwów-Kraków 2020.

Złożone do druku

I. Forms, functioning and influence of land and forest common rights on society and forest management in the feudal system of Austrian Galicia
II. Nierówne szanse wobec równego prawa. Zmagania o prawa służebne mieszkańców Bratkówki i Odrzykonia w XIX wieku
III. Spory o służebności przechodu, przejazdu i przegonu bydła w relacjach miast i wsi ze zwierzchnością dworską na terenie Galicji w XIX wieku
IV. Conflicts over common rights to cattle grazing on common lands and manorial properties in Austrian Galicia (1772-1918)

W opracowaniu

I. W poszukiwaniu utraconych praw. Serwituty gruntowo-leśne w Galicji w XIX wieku. 
II. Socio-economic conflicts about law of easements during agrarian reforms in Austrian Galicia in 19th century.
III. Źródła do dziejów wykupu i regulacji serwitutów w Galicji w zasobie Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie.