Publikacje

Najważniejszą część wyników badań prowadzonych w ramach realizacji projektu badawczego stanowią publikacje. 

Poniższa lista artykułów opublikowanych, złożonych do druku oraz planowanych odnosi się przede wszystkim do procesu wykupu i regulacji serwitutów w Galicji, konfliktów o prawa służebne oraz okoliczności powstawania lasów gminnych i wspólnot gruntowych. 

Opublikowane

1. Prawa służebne w Galicji. Formy praw i proces ich regulacji na przykładzie kolbuszowskiej majętności Tyszkiewiczów i Ruckich, [w:] Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX w./Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східнній Європі XVIII-XIX ст, pod red. T. Kargola, B. Petryszak, K. Ślusarka, Lwów-Kraków 2018.

2. Funkcjonowanie i wykup praw służebnych miasta Leżajsk w XIX wieku, [w:] Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku/Міста та містечка Східної Галичини наприкінці XVIII століття, T. 1, pod red. T. Kargola, B. Petryszak, K. Ślusarka, Lwów-Kraków 2020.

Przyjęte do druku (po recenzjach)

I. ‚Forms, functioning and influence of land and forest common rights on society and forest management in the feudal system of Austrian Galicia’, Agricultural History Review, publisher British Agricultural History Society (ukaże się w numerze wiosennym 2021 roku)

II. ‚Nierówne szanse wobec równego prawa. Zmagania o prawa służebne mieszkańców Bratkówki i Odrzykonia w XIX wieku’,
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. (ukaże się w ostatnim numerze 2020 roku)

III. ‚Spory o służebności przechodu, przejazdu i przegonu bydła w relacjach miast i wsi ze zwierzchnością dworską na terenie Galicji w XIX wieku’, Galicja. Studia i materiały. (ukaże się w ostatnim numerze 2020 roku)

IV. ‚Conflicts over common rights to cattle grazing on common lands and manorial properties in Austrian Galicia (1772-1918)’, Rural History Economy, Society, Culture, publisher Cambridge University Press (ukaże się w numerze wiosennym 2021 roku)

W trakcie recenzji

I. ‘Natural resources at the basis of human existence. The importance of land and forest common rights in everyday life of peasants in Austrian Galicia’

II. ‘Without rights to the right. Analysis of conflicts and regulations of common rights of the Rymanów townsmen in the second half of the 19th century’

W opracowaniu

I. Prawno-administracyjna droga zniesienia i regulacji służebności gruntowo-leśnych w Galicji 
II. Socio-economic conflicts about common rights during agrarian reforms in Austrian Galicia in 19th century.
III. Źródła do dziejów wykupu i regulacji serwitutów w Galicji w zasobie Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie.