Wyniki i prezentacja badań

Najważniejszą częścią realizacji projektu badawczego, są wyniki badań o znaczeniu teoretycznym, poznawczym i praktycznym.
Na płaszczyźnie teoretycznej, poniższe bazy informacyjne prezentują główną ścieżkę realizacji patentu z 1853 roku o zniesieniu serwitutów w Galicji;
innymi słowy, ukazany został cały proces wykupu lub regulacji służebności w odniesieniu do każdej badanej miejscowości z uwzględnieniem najważniejszych
danych (baza uproszczona – tabelaryczna) z rozszerzeniem na wiele wiele aspektów poznawczych mieszczących się w obrębie różnorodnych relacji społecznych,
przynależności administracyjnej oraz danych gospodarczych i genealogicznych (baza rozszerzona).

Aspekt praktyczny jest szczególnie widoczny w danych dotyczących powstania lasów i pastwisk gminnych (jako wspólnot gruntowych), które w wielu miejscach
przetrwały do czasów współczesnych. Dane badawcze, ważne punktu widzenia wspólnot lokalnych ukazują proces przekazania miejscowościom ekwiwalentów
leśnych lub pastwiskowych, jako formę odszkodowania za zniesione praw służebnych przysługujących uprawnionym gospodarzom. Informacje poparte
są protokołami rozpoznania sprawy, oszacowania wartości, określenia drogi wykupu i fizycznego odgrodzenia ekwiwalentu a także odwzorowaniami
kartograficznymi konkretnych parceli.

Łącząc klasyczne metody interpretacji źródeł historycznych z innowacyjnymi narzędziami prezentacji badań otrzymujemy wyjątkową 
i atrakcyjną kompozycję. Intuicyjny i łatwy dostęp oraz oryginalne wizualizacje – animacyjne, tabelaryczne, kartograficzne i tekstowe,
pozwolą Ci odnaleźć wiele cennych informacji!

Zestawienie uproszczone

Tabelaryczne zestawienie wszystkich badanych miejscowości z najważniejszymi wydarzeniami związanymi z procesem regulacji serwitutów. Zestawienie tabelaryczne dla każdego badanego powiatu w Galicji w 1867 roku

Informacja rozszerzona

Charakterystyka procesów historycznych związanych z wykupem i regulacją służebności w każdej badanej miejscowości. Skorzystaj z geograficznego wyboru powiatów na mapie Galicji lub bezpośrednio przejdź do alfabetycznego spisu

Publikacje

Opracowane wyniki badań w formie artykułów
i rozdziałów w monografii. Publikacje ogólne
i szczegółowe na temat procesu wykupu i regulacji serwitutów w miastach, gromadach, gminach, parafiach i innych.

YouTube